Mjel_2011_154_md59da30605f9f46edc194b56550e0ef681Mjel_2011_127_md5c92149c0846ce2d3d930eb3f838f5549

Arbetsmiljö och medarbetare:


 • Vi skall säkerställa att:

  • Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet. Samtliga involverade skall känna delaktighet och samverkan vid beslut.
  • Vilka som har delegerats uppgifter som elinstallatör och elkontrollsamordnare framgår av företagets organisationsplan och delges alla medarbetare.
  • Elsäkerhetsledare skall alltid utses för den tid under ett uppdrag som sådan krävs. Detta gäller vid elarbeten där det föreligger risk för elektrisk fara.
  • Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska hjälpmedel och anordningar skall vara i sådant skick att de erbjuder betryggande säkerhet. Detta gäller även all personlig skyddsutrustning.
  • Alla individer oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, religiös eller etnisk tillhörighet behandlas lika och känner en gemenskap inom företaget.
  • Arbetet skall vara förenligt med ett familjeliv.
  • Våra medarbetare är nöjda och känner sig trygga i sin arbetsmiljö.

Kvalitet och säkerhet:


 • Vi skall säkerställa att:

  • Vi är lyhörda för våra medarbetares och kunders synpunkter och strävar efter att uppfylla deras respektive behov och överträffa deras förväntningar.
  • Samtliga anläggningar och installationer utformas och utförs säkra samt underhålls- och skötselvänliga.
  • Arbeten utförs av yrkeskunniga medarbetare med god erfarenhet och med relevant, uppdaterad och verifierad kunskap inom relevanta områden.
  • Utförda arbeten kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner under hela uppdraget, såväl före som efter spänningssättning.
  • Använt materiel uppfyller kraven i gällande Elmateriel- och EMC-föreskrifter.
  • Allt elarbete skall utföras så att elanläggningen vid överlämnade uppfyller kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis.

Miljö:


 • Vi skall säkerställa att:

  • Vi, i allt vi gör, åstadkommer så liten negativ miljöpåverkan som möjligt
   och därmed undviker att orsaka miljöföroreningar.
  • Vi i möjligaste mån föreslår energieffektiva lösningar samt väljer material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar för återvinning.
  • Vi har en effektiv avfallshantering som inkluderar optimal källsortering.